Autorzy/Wydawnictwa
Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z treścią tej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy (Regulamin). Działania podejmowane w celu zawarcia umowy (kupienia produktu) są dorozumianą zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji obsługi Klienta i potencjalnej umowy. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową. W przypadku istotnych zmian, informacje na ich temat pojawią się na blogu sklepu oraz w kanale społecznościowym.

Twoja prywatność bardzo się dla nas liczy. Twoje dane traktujemy ze starannością i uwzględniamy aktualne zobowiązania wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce pragniemy przedstawić Ci sposób, w jaki wykorzystujemy informacje o Tobie, w rozumieniu przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (2016/679) stanowiące dane osobowe, a także przytoczyć prawa Ci przysługujące.
Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu, a także wszystkich odwiedzających Sklep, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami Sklepu.


I. Przetwarzanie danych osobowych


Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego Bucketbook.pl są przetwarzane przez firmę Monika Czyżewska SHIKAT TALES NIP: 7010797280, która jest administratorem (potem: Administrator) tych danych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (2016/679) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 922).
Dane zbieramy podczas Twojej rejestracji, potencjalnym kontakcie (mailowym, telefonicznym, social media) oraz w ciągu realizacji świadczeń.
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Bucketbook.pl;
3. w celu rozpatrzenia potencjalnych, złożonych przez Ciebie reklamacji czy zwrotu towaru (odstąpienie od umowy).

Przypominamy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz musisz pamiętać, że brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną, a także dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym Bucketbook.pl.

II. Modyfikacja danych, usunięcie konta


Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo ich aktualizacji oraz ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie na koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Chcąc usunąć całe konto Klienta, należy się skontaktować z obsługą Sklepu poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@bucketbook.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w naszym Sklepie. Jeśli zamówiłeś towar, a jeszcze go nie opłaciłeś, zamknięcie konta może być wstrzymane do momentu otrzymania płatności.

III. Realizacja umów sprzedaży oraz obsługa procesu sprzedażowego


Po naszej stronie w ramach realizacji umów sprzedaży i procesu wlicza się następujące działania:
• Czynności administracyjne, bieżąca obsługa zapytań, realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zamówień, w tym wysyłka zamówień pod wskazany adres dostaw i obsługa zapytań związanych z zamówieniami, oferowanie Ci bezpośrednio interesujących produktów (marketing bezpośredni), o ile wyraziłeś/aś wcześniej na to zgodę, a także prowadzenie konkursów związanych z promocją sklepu, autorów bądź konkretnych towarów.
Jakie dane przetwarzamy w związku z realizacją zapytań i zamówień?
• Mogą być to m.in.: imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, adres dostawy, numer konta bankowego, dane dotyczące indywidualnych zamówień, nick i inne dane podane w trakcie obsługi zapytań i niezbędne do realizacji zadań.
Dane te i ich przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przez nas Waszych zapytań i zamówień, to też mogą się różnić w zakresie (to, jakie konkretnie Twoje dane są przetwarzane). Na zakres podstawowych wymaganych danych przy realizacji zamówienia może wpłynąć np. rodzaj kupowanych produktów (książka, e-book, gadżet itp.).


IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane?


a) Twoje dane dostępne są w systemie sklepu tak długo, jak posiadasz w nim aktywne konto. Oczywiście możesz je zamknąć, w tym celu należy napisać e-mail na adres sklep@bucketbook.pl, a w tytule zawrzeć „Zamknięcie konta”. Po zweryfikowaniu stanu Twoich zamówień usuniemy Twoje konto, z zastrzeżeniem punktu b i c.
b) Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
c) Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związku z zakupionym towarem. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d) Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


V. Czy udostępniamy Twoje dane?


Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim. Twoje dane są przez nas przetwarzane na potrzeby naszej działalności. Platforma Shoper przechowuje Twoje dane, lecz jest to związane z realizacją zamówień. Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

VI. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:


• zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży: np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży;
• realizacja innych świadczeń, np. odpowiedzi na zapytania;
• zgoda na przesyłanie komunikacji marketingowej na adres e-mail przyznana niezależnie od samej umowy sprzedaży;
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu Sklepu Internetowego Bucketbook.pl: np. rozpatrywania reklamacji;
• prawnie uzasadnione interesy Właściciela Sklepu Internetowego Bucketbook.pl: np. Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, Dane używane w celu rozliczeniowym.


VII. Dla celów analitycznych


Dla tego celu używamy danych o zamówieniach, aby stworzyć przede wszystkim raporty umożliwiające poprawienie jakości naszych działań lub polepszenie naszej oferty względem Twoich potrzeb. Raporty te są zbiorcze i nie zawierają danych osobowych klientów.
Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
• Wszelkie informacje o Twoim zamówieniu, lecz pozbawione Twoich danych osobowych. Są to dane zpseudomizowane (usunięte dane osobowe, lecz np. nadany wyjątkowy ID) lub zanonimizowane.
Jak długo przechowujemy te dane?
• Dane raportowe związane z analizami sprzedaży i rozliczeniami przechowujemy nie krócej niż 5 lat.
Czy udostępniamy te dane?
• Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.
Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
• Prowadzenie działalności gospodarczej oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora.


VIII. Realizacja naszych obowiązków ustawowych.


Na podstawie obowiązujących przepisów prawa na żądanie uprawnionych służb i organów Twoje dane mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy i zgody. W takich przypadkach zawsze musimy zweryfikować legalność żądania.
W celu rozliczeń, szczególnie podatkowych, możemy musieć przetworzyć Twoje dane osobowe w związku z dokonanymi zamówieniami. Te dane przechowujemy zgodnie z obowiązującym prawem 5 lat.


IX. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej przysługuje Ci:


• 14 dni odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, chyba że pobierzesz e-book, lub książka/ towar będzie nosił ślady użytkowania.
• prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
a) przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail,
b) przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez UPC rachunków w formie elektronicznej;
c) przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;

Zgody cofnąć możesz poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@bucketbook.pl o tytule „Cofnięcie zgody”.
• prawo do wniesienia:
a) sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
b) uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
• prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne. Dane te zmienić należy samodzielnie w panelu klienta, a dopiero w razie problemów pisać pod adres sklep@bucketbook.pl z tytułem „Poprawienie danych”;
• prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a

Właściciel Sklepu Internetowego Bucketbook.pl nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
• prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
a) jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
b) jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
c) jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
d) jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej

Właściciel Sklep Internetowego Bucketbook.pl w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Usunięcie konta wpłynie na możliwość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Będziemy mogli je przetwarzać tylko w związku z wykonaniem zobowiązań prawnych.


X. Zasady bezpieczeństwa i poufność


Firma SHIKAT TALES zapewnia pełne bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mają one na celu przeciwdziałanie bezprawnemu przetwarzaniu danych, ich przypadkowej utracie, uszkodzeniu, czy nieautoryzowanym dostępom. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim poziomie zabezpieczenia, zachowującym odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymogi prawne. Ponadto gwarantujemy, że zbierane dane są adekwatne i odpowiednie do wcześniej przedstawionych celów ich przetwarzania, Nie będą też przechowywane dłużej, niż jest to konieczne lub wynika z przepisów obowiązującego prawa.
Udostępnienie danych osobowych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność. Twoje imię i nazwisko będą widoczne podczas komentowania wpisów dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego bucketbook.pl. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, masz możliwość modyfikacji podczas komentowania – wystarczy zmienić w polu „Imię i nazwisko” swoje dane na dowolne.


XI. Pliki cookies


Sklep Bucketbook.pl używa plików cookies.
Pliki typu cookies nieduże pliki, które zapisywane są i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie internauty, podczas gdy odwiedza on różne strony w internecie.
Informacje zawarte w plikach cookies służą do:
1. Identyfikacji użytkownika danego serwisu
2. Poprawnego działania serwisu, głównie w obszarach wymagających autoryzacji
3. Prowadzenia statystyk oglądalności serwis
4. Dostosowania serwisu do potrzeb Klientów i osób korzystających z serwisu
5. Zapamiętywania produktów dodawanych do koszyka
6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu
Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu, możesz samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Cię o zamieszczeniu pliku cookie na Twoim urządzeniu.


XII. Prawa autorskie


Serwis udostępniamy do swobodnego korzystania zgodnie z jego celem – zakupem towarów, lecz prosimy o respektowanie praw własności intelektualnej. Serwis zawiera treści i elementy chronione prawem autorskim i stanowią własność twórców. Za takie elementy uważa się znaki towarowe, oryginale materiały, w szczególności wszelkie prezentowane na nim teksty (opisy), grafiki, dokumenty, wybór i układ prezentowanych treści oraz inne przejawy indywidualizacji Sklepu.
Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, upublicznianie w innej niż dopuszczona forma (np. udostępnianie produktu poprzez Facebook), publiczne odtwarzanie czy inne, nie stanowiące osobistego użytku, czynności są zabronione. Szczególnie zakazane jest wykorzystywanie wszelkich treści i elementów serwisu w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Sklepu Internetowego lub innego uprawnionego podmiotu.


XIII. Rady w zakresie bezpieczeństwa


W celu zachowania szczególnego bezpieczeństwa, pamiętaj:
• aby ustanowić trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie hasła. Warto, by liczyło minimum 8 znaków, w tym duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne;
• o zachowaniu loginu i hasła w tajemnicy, w szczególności nieprzekazywaniu tych danych osobom trzecim;
• korzystaniu z programów antywirusowych;
• korzystaniu ze sklepu Bucketbook.pl z zaufanych połączeń internetowych, a szczególnie z zaufanych komputerów lub innych urządzeń, w celu uniknięcia przechwycenia danych. Jeśli jednak korzystasz z takich miejsc, pamiętaj o niezapisywaniu hasła oraz usunięciu historii przeglądania;
• Wylogowaniu się ze strony bucketbook.pl po zakończeniu sesji.

XIV. Przydatne dane kontaktowe


Administrator danych osobowych.
Firma Monika Czyżewska SHIKAT TALES, ul. Sanocka 4/38 02-110 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 7010797280.
W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
Adres e-mail: sklep@bucketbook.pl

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl